Uchwała Nr 89/VIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 marca 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr II.8.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II.8.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój- z powodu istotnego naruszenia prawa - § 24 ust. 2 w związku z § 25 pkt 6 Statutu Miasta Jastrzębie -Zdrój, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.107.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014 r. oraz art. 22 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), polegającego na podjęciu uchwały w wyniku nadania biegu projektowi nie spełniającemu wymogów w zakresie oczekiwanych skutków finansowych i źródeł ich pokrycia.

 

Uchwała Nr 91/VIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2  marca  2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXVIII.348.2017 Rady Miasta  w Wojkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2021

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVIII.348.2017 Rady Miasta  w Wojkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2021 , w której w latach 2017, 2018, 2019  relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem przekracza średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, poprzez nie uwzględnienie w rozchodach lat 2017, 2018, 2019 całości kwot przypadających do spłaty i wynikających z zawartych umów kredytu oraz umowy pożyczki, czym w istotny sposób naruszono art.226 ust.1 pkt 5 w związku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).