Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 marca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 178/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok,

- uchwała Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I - Kalety Miotek wraz z przyłączami",

- uchwała Nr XXXVII/478/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2017-2046,

- uchwała Nr 315/XXXIII/2017 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XXVIII.349.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2017.