Uchwała Nr 104/IX/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 marca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXVIII.349.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXVIII.349.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na 2017 rok, polegające na uchwaleniu budżetu Miasta na 2017 rok, którego realizacja spowoduje, że w latach 2017-2019 relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń do planu dochodów ogółem przekracza średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na konieczność usunięcia istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 w terminie do 10 kwietnia 2017 r. pod rygorem unieważnienia uchwały w całości. Usunięcie stwierdzonego naruszenia powinno nastąpić poprzez dokonanie zmian, które doprowadzą do spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym.