Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 marca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jeleśnia praz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

- uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku,

- uchwała Nr XXX/244/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku,

- uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr XXX/246/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi,

- uchwała Nr XXXIV/222/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/196/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2017,

- uchwała Nr XXVI/201/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zbytków,

- zarządzenie Nr ORo.0050.124.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok.