Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 kwietnia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIX/163/2017 Rady Powiatu Mikołowskiegoz dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Mikołowskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,

- uchwała Nr S.0007.015.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.