Uchwała Nr  118/X/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 marca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/2016 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z powodu istotnego naruszenia:

- art. 6j ust. 3b w związku z art. 6j ust. 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) polegającego na różnicowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych ze względu na kryterium stałego zamieszkiwania oraz wprowadzeniu tejże opłaty w formie ryczałtu za wynajmowanie przez część roku turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych,

- art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w związku z § 6 i § 145 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016, poz. 283) polegające na zastosowaniu nieprecyzyjnych zapisów w § 1 pkt 2 lit a uchwały, poprzez użycie sformułowania o treści: "itp.".

 

Uchwała Nr 119/X/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 marca 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/201/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/201/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - z powodu istotnego naruszenia prawa - art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), polegającego na zaniechaniu zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również nieuprawnionym uregulowaniu zasad i sposobu rozliczenia dotacji oraz elementów umowy, a także nieprecyzyjnym określeniu stawki dotacji, czym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego naruszył upoważnienie ustawowe.

 

Uchwała Nr 121/X/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 marca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 roku  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXX/245/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

- nieprawidłowym sposobie wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej i innej, czym naruszono art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

- zamieszczeniu wymogu złożenia do korekty deklaracji pisma wyjaśniającego przyczynę korekty, czym naruszono art. 81 § 2ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017 r. poz. 201),

- zamieszczeniu informacji o lokalizacji "pojemnika/rodzaj własności", które nie są niezbędne do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czym naruszono art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm).

 

Uchwała Nr 124/X/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 marca 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Bytomia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 marca 2017 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Pana Damiana Bartylę - Prezydenta Bytomia, wniesione pismem z dnia 10 marca 2017 r., do wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 marca 2017 r., nr WK-610/39/4/16/17.