Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 kwietnia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXI/215/2017Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXXII/268/17Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice",

- uchwała Nr XXX.409.2017Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2021,

- uchwała Nr XXV/193/2017Rady Gminy Bestwina z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 i określenie regulaminu jego realizacji.

- uchwała Nr 277(XXXIII)17Rady Gminy Poraj z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017,

- zarządzenie Nr 8/2017/BWójta Gminy Poraj z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.