Uchwała Nr 137/XI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr S.0007.015.2017  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr S.0007.015.2017  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej w części dotyczącej § 6 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie słów: "wzór umowy załącznik nr 7" oraz Załącznika Nr 7 do Załącznika Nr 1 do uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), polegającego na nieuprawnionym uregulowaniu treści umowy dotacji, czym organ stanowiący naruszył upoważnienie ustawowe.

 

Uchwała Nr 138/XI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 6 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Bielska-Białej do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 marca 2017 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, wniesione pismem nr ON.II.1710.25.2016 z dnia 15 marca 2017 r., do wniosków nr 1,2,8,9,11 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 6 marca
2017 r., nr WK-610/38/4/16/17.