Uchwała Nr 139/XII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  20 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017 z powodu:

  1. nieustalenia planu rozchodów w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie zrealizowanych w I kwartale 2017 r. spłat kredytów i pożyczek, czym naruszono art. 52 ust. 1 pkt.1 pkt. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
  2. przekroczenia dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2017 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

 

§ 2.

Nakazuje się Radzie Gminy Poraj usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa w terminie do dnia 17 maja 2017 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały dotkniętej orzeczonym w § 1 ust.1 i 2 naruszeniem poprzez dostosowanie budżetu Gminy do dyspozycji art.52 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz dokonanie zmian w budżecie Gminy, które doprowadzą do zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w bieżącym roku oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym.

 

Uchwała Nr 140/XII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  20 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 268(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

           

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 268(XXXI) Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o emisji obligacji w kwocie 4.900.000 zł przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pomimo nie spełnienia w 2017 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, czym istotnie naruszono art. 243 oraz art. 226 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 141/XII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  20 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 270(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 270(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której w 2017 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym istotnie naruszono art. 243 oraz art. 226 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).