Uchwała Nr 150/XIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej § 6 w zakresie zapisu "z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r." z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o wejściu w życie uchwały w terminie niezgodnym z ogólną zasadą, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 153/XIII /2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 277(XXXIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 277(XXXIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 18 kwietnia  2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 269(XXXI)17 Rady Gminy Poraj
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2017 rok z powodu:

  1. nieustalenia planu rozchodów w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie zrealizowanych w I kwartale 2017 r. spłat kredytów i pożyczek, czym naruszono art. 52 ust. 1 pkt.1 pkt. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
  2. przekroczenia w 2017 r. dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2017 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

§ 2

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa w terminie do dnia 17 maja 2017 r., poprzez dostosowanie budżetu Gminy do dyspozycji art.52 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz dokonanie zmian w budżecie Gminy, które doprowadzą do zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w bieżącym roku oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym.

 

Uchwała Nr 154/XIII /2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie zarządzenia Nr 8/2017/B Wójta Gminy Poraj z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


§ 1.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr 8/2017/B Wójta Gminy Poraj z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w którym w 2017 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym istotnie naruszono art. 243 oraz art. 226 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).