Uchwała Nr 71/XVIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 lipca 2005 roku

dotycząca: uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1197/269/II/2005 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 r.

Stwierdza się nieważność  uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1197/269/II/2005  z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok w części dotyczącej zwiększenia  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochodów i wydatków budżetu Województwa Śląskiego na 2005 r. o kwotę 587.500 zł z tytułu pomocy finansowej uzyskanej od innej jednostki samorządu terytorialnego.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do dokonywania zmian w budżecie.

 

Uchwała Nr 72/XVIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 lipca 2005 roku

dotycząca: uchwał Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 489/117/05 i Nr 490/117/05  z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2005.

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwałach Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 489/117/05 i Nr 490/117/05  z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2005 polegające na nieprawidłowej klasyfikacji, w paragrafie 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zamiast w paragrafie 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań publicznych w dziedzinie kultury oraz w dziedzinie edukacji publicznej w ramach wsparcia realizacji tych zadań w oparciu o ogłoszony przez Województwo Śląskie otwarty konkurs ofert.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację dochodu związanego ze wsparciem realizacji zadań publicznych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

 

Uchwała Nr 73/XVIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 lipca 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XLVII/468/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XLVII/468/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2005 rok w części dotyczącej § 3 treści uchwały, polegającej na uzależnieniu wszczęcia procedury w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych na określone w § 3 zadania inwestycyjne od każdorazowej zgody Rady Miasta w Mysłowicach, wyrażonej w postaci odrębnych uchwał mimo, że wykonywanie budżetu w świetle art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) należy do kompetencji organu wykonawczego, czym w sposób istotny naruszono wskazany przepis art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).