Na XIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 lipca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XL/243/2017Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych - w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019",

- uchwała NrXX/181/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.