Na XX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 20 lipca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIX/240/17  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła polegającą na montażu węzła cieplnego i przyłączenia do sieci cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Miasteczko Śląskie

- uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr XLII/288/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,

- uchwała Nr48/III/2017 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach w kwocie 630.000 złotych,

-  uchwała Nr 49/III/2017Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 38/III/2017 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego na 2017 r.,

- uchwała Nr XLII/255/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminy Radziechowy - Wieprz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

- uchwała Nr XLII/256/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.