Uchwała Nr 192/XVIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

   z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVI/549/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bytomia na 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XLVI/549/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bytomia na 2017 rok, polegające na uchwaleniu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4.387.770 zł w sytuacji, gdy nie został w uchwale budżetowej określony wystarczający limit zobowiązań z tego tytułu, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 6 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na konieczność usunięcia istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 w terminie do 18 lipca 2017 r. pod rygorem unieważnienia uchwały w całości. Usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa powinno nastąpić poprzez doprowadzenie do stanu zgodności kwoty limitu zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wielkości przychodów z tego tytułu.

 

Uchwała Nr 193/XVIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/25/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont koryta rzeki Piotrówki w miejscowości Hażlach i Kończyce Wielkie.

 

§ 1.

 

 Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/25/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont koryta rzeki Piotrówki w miejscowości Hażlach i Kończyce Wielkie - z powodu istotnego naruszenia prawa - art. 216 ust. 2 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) w związku z art. 11ust. 1 pkt 4 i art. 30 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), polegającego na wyrażeniu zgody na pokrycie z budżetu gminy części kosztów remontu koryta rzeki Piotrówki w miejscowościach Hażlach i Kończyce Wielkie przeprowadzanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, czym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przekroczył upoważnienie ustawowe.