Uchwała Nr 211/XX /2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XX/181/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XX/181/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).