Uchwała Nr 221/XX/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2017 roku

 

w sprawie uchwały nr 48/III/2017 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach w kwocie 630.000 złotych

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały nr 48/III/2017 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach w kwocie 630.000 złotych w części dotyczącej § 2 uchwały w zakresie słów: "stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały" oraz w części dotyczącej Załącznika nr 1 do uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 250 w związku z art. 220 ust. 2 oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), polegającego na nieuprawnionym uregulowaniu treści umowy dotacji, czym organ stanowiący naruszył kompetencje organu wykonawczego..

 

 

Uchwała Nr 226/XX/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 lipca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLII/256/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/256/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok z powodu istotnego naruszenia art. 18  ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 271 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), poprzez niepodjęcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium.