Uchwała Nr 260/XXI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lipca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIX/594/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XLIX/594/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 rok, polegające na zmniejszeniu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 1.040.549 zł, co powoduje niezgodność wielkości tych przychodów z łączną kwotą planowanej emisji obligacji komunalnych wynikającej z Uchwały XLIX/580/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu - czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na konieczność usunięcia istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 w terminie do 25 sierpnia 2017 r. pod rygorem unieważnienia uchwały w całości. Usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa powinno nastąpić poprzez doprowadzenie do stanu zgodności wielkości przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych do kwoty planowanej emisji obligacji komunalnych.

 

 

Uchwała Nr 261/XXI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lipca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXIX/240/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIX/240/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w części obejmującej zapisy § 1 pkt 5 i 6 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze mieszanym, czyli przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do ustanawiania wyłącznie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 262/XXI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 28 lipca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017 z powodu przekroczenia w 2017 r. dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2017 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się Radzie Gminy Poraj usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały dotkniętej orzeczonym w § 1 ust.1 naruszeniem poprzez dokonanie zmiany planowanych dochodów i wydatków w budżecie Gminy na 2017 r., które doprowadzą do zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w bieżącym roku oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym.

 

 

Uchwała Nr 263/XXI/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  28 lipca 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 292(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 292(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z powodu przekroczenia w 2017 r. dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2017 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).