Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 września 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIII.227.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Ślemień,

- uchwała Nr XLIII.228.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gmin Ślemień.