Uchwała Nr 276/XXIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIX/594/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr XLIX/594/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 rok, z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zmniejszeniu przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 1.040.549 zł, co spowodowało niezgodność wielkości tych przychodów z łączną kwotą planowanej emisji obligacji komunalnych, wynikającej z uchwały XLIX/580/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu - czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) ze względu na nieusunięcie w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia prawa.

 

Uchwała Nr 277/XXIII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017 z powodu przekroczenia w 2017 r. dopuszczalnego wskaźnika, dotyczącego relacji łącznej kwoty planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych w 2017 roku dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), ze względu na nieusunięcie w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia prawa.