Uchwała Nr 88/XXI/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 sierpnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVII/247/05 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleśnia na rok 2005.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVII/247/05 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Jeleśnia na rok 2005 w części dotyczącej zapisów § 2 polegające na braku określenia przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy, co jest niezgodne z art. 124 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), stanowiącym, iż uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego winna określać między innymi przeznaczenie nadwyżki budżetu.


 

Uchwała Nr 89/XXI/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 sierpnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVII/248/05 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jeleśnia na rok 2005.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVII/248/05 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jeleśnia na rok 2005 w części dotyczącej zapisów § 2 zdanie drugie o treści: „Niedobór budżetu gminy
w wysokości 650.000 zł stanowią:

-         Rozchody budżetu gminy na spłatę kredytu                                            900.000 zł

-         Przychody budżetu gminy z zaciągniętej pożyczki w bankach krajowych      300.000 zł

-         Przychody z zaciągniętej pożyczki (preferencyjnej) w WFOŚiGW               1.250.000 zł”

polegające na błędnym nazwaniu ujemnej różnicy między dochodami i wydatkami budżetu niedoborem budżetu oraz wskazaniu rozchodów budżetu gminy jako jednego ze źródeł sfinansowania tej różnicy, co stanowi istotne naruszenie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu, a także naruszenie art. 112 ust. 2 ustawy, bowiem rozchody budżetu nie mogą stanowić źródła pokrycia ujemnej różnicy między dochodami a wydatkami budżetu gminy.

 

 

Uchwała Nr 90/XXI/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 sierpnia 2005 roku

 dotycząca: uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVII/249/05 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jeleśnia na rok 2005.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVII/249/05 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jeleśnia na rok 2005 w części dotyczącej zapisów § 2 zdanie drugie o treści: „Niedobór budżetu gminy
w wysokości 1.770.114,53 zł stanowią:

-         Rozchody budżetu gminy na spłatę kredytu                                           900.000 zł

-         Przychody budżetu gminy z zaciągniętej pożyczki w bankach krajowych      300.000 zł

-         Przychody z zaciągniętej pożyczki preferencyjnej                                  1.250.000 zł

-         Przychody z zaciągniętej pożyczki (pomostowej) w WFOŚiGW             1.120.114,53 zł”

polegające na błędnym nazwaniu ujemnej różnicy między dochodami i wydatkami budżetu niedoborem budżetu oraz wskazaniu rozchodów budżetu gminy jako jednego ze źródeł sfinansowania tej różnicy, co stanowi istotne naruszenie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu, a także naruszenie art. 112 ust. 2 ustawy, bowiem rozchody budżetu nie mogą stanowić źródła pokrycia ujemnej różnicy między dochodami a wydatkami budżetu gminy.