Uchwała Nr 92/XXII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr XXXIV/173/2005 z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi” oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr XXXIV/173/2005 z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi” oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z uwagi na istotne naruszenie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w  planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego. Tymczasem Rada Gminy w Lubomi przed podjęciem uchwały o zaciągnięciu pożyczki nie uchwaliła w budżecie wydatków na realizację powyższego zadania w wysokości odpowiadającej kwocie pożyczki.