Uchwała Nr 95/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr 157/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2005 rok.

Stwierdza się nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr 157/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2005 rok w części dotyczącej zmniejszenia rezerwy ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwy o kwotę 57.800 zł i przeznaczenia tej kwoty na dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, poprzez zwiększenie wydatków w dziale 851 -  Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne, § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 54.350 zł i § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 3.450 zł. Działaniem tym w sposób istotny naruszono art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), zgodnie z którym dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może przyznać organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tj. organ który utworzył ten zakład.

 

Uchwała Nr 96/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Nr LII/469/2005 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne. 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Nr LII/469/2005 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na braku określenia w uchwale wymaganych elementów wieloletniego programu inwestycyjnego oraz nieujęciu w budżecie Miasta Żywca na rok 2005 wydatków tego programu, zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku budżetowym, czym naruszono art. 110 ust. 2
w związku z art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 

 

Uchwała Nr 97/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/247/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu siedziby Urzędu Miasta
w Lędzinach, ul. Lędzińska 55”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/247/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu siedziby Urzędu Miasta w Lędzinach, ul. Lędzińska 55” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

 

Uchwała Nr 98/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/248/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Izby Porodowej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/248/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Izby Porodowej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

 

Uchwała Nr 99/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/249/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/249/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

 

Uchwała Nr 100/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/250/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach, ul. Hołdunowska 13”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/250/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach, ul. Hołdunowska 13” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

 

Uchwała Nr 101/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/251/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4
w Lędzinach, ul. Goławiecka 36”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/251/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lędzinach, ul. Goławiecka 36” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

 

Uchwała Nr 102/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/252/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72”.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/252/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

 

Uchwała Nr 103/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/253/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach, ul. Lędzińska 86”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/253/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach, ul. Lędzińska 86” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

 

Uchwała Nr 104/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/254/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/254/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Uchwała Nr 105/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/255/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/255/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Uchwała Nr 106/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/256/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 20”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/256/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 20” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Uchwała Nr 107/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/257/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny – etap I rok 2005.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/257/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny – etap I rok 2005 z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie wymienione w powyższej uchwale, pomimo nie zaplanowania w budżecie na 2005 rok wydatków na realizację tego zadania, co jest sprzeczne z art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz nie określenia tego zadania w wieloletnim programie inwestycyjnym, co jest niezgodne z art. 110 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Uchwała Nr 108/XXIV/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 września 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/240/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lędziny w ramach pomocy de minimis.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XXXIX/240/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lędziny w ramach pomocy de minimis z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) – poprzez nieustalenie okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedmiotów opodatkowania wymienionych w § 2 uchwały.