Uchwała Nr 119/XXVIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 listopada 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XXIV/255 z dnia 6 października 2005 roku w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku biblioteki publicznej wraz z świetlicą w Żabnicy”.

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XXIV/255 z dnia 6 października 2005 roku w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku biblioteki publicznej wraz z świetlicą w Żabnicy” z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez ustalenie planu zadań inwestycyjnych na 2005 r. i przeznaczenie środków finansowych w wysokości 256.865,39 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku biblioteki publicznej wraz z świetlicą w Żabnicy” pomimo, iż uchwała budżetowa gminy na 2005 r. nie przewiduje wydatków na ten cel.

 

Uchwała Nr 120/XXVIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 listopada  2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XLI/390/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie przejęcia zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z tytułu zaciągniętej pożyczki na utworzenie dwóch stanowisk pracy w Gospodarstwie Pomocniczym „Auto-Land Service”.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XLI/390/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie przejęcia zobowiązań Zarządu Dróg Powiatowych wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z tytułu zaciągniętej pożyczki na utworzenie dwóch stanowisk pracy w Gospodarstwie Pomocniczym „Auto-Land Service” z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz art. 519 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 13 z późn. zm.) poprzez zawarcie w uchwale Rady Powiatu postanowienia o przejęciu zobowiązania własnej jednostki budżetowej, pomimo braku podstaw prawnych podjęcia takiej uchwały.