Uchwała Nr 121/XXX/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 listopada  2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Starcza nr 125/XVIII/05 z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok.

            Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Starcza nr 125/XVIII/05 z dnia 26 października 2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok polegające na błędnym
zaklasyfikowaniu dochodów w kwocie 31.574 zł pozyskanych na dofinansowanie projektu „Szkoła Marzeń”, realizowanego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 2448- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, co jest niezgodne z przepisami § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.). Dochód ten winien być zaklasyfikowany w § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł.

 

Uchwała Nr 122/XXX/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 listopada  2005 roku

dotycząca: uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2617/315/II/2005 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.  

Stwierdza się nieważność uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2617/315/II/2005  z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok  w części dotyczącej zapisu zawartego w § 1 pkt 1, polegającego na  zwiększeniu wydatków o kwotę 65.392 zł w dziale 801– Oświata i wychowanie, rozdział 80140– Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr 123/XXX/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 listopada  2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr XXXI/200/05 z dnia 3  listopada 2005 roku w sprawie zmiany  budżecie gminy na 2005 rok

            Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXXI/200/05 z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok, w części dotyczącej błędnego zaklasyfikowania wydatków przeznaczonych na zakup książek w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwoty 7.600 zł jako dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zgodnie z przepisami § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) wydatki na ten cel należało zaklasyfikować jako dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

 

Uchwała Nr 124/XXX/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 listopada 2005 r. 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy  Dąbrowa Zielona nr 28/2005 z dnia 15  listopada 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.

            Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Dąbrowa Zielona Nr 28/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok, w części dotyczącej zaklasyfikowania wydatków przeznaczonych na dotację dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 7.600 zł w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zamiast w § 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Poprzez błędną klasyfikację wydatku naruszono przepis § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.).