Uchwała Nr 130/XXXII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Popów Nr 212/XXXV/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Popów Nr 212/XXXV/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej w części dotyczącej § 1 pkt 1, 2 i 3 tj. ustalenie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu oraz za sporządzenie protokołu przesłuchania świadka – z powodu istotnego naruszenia art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), poprzez ustalenie opłaty administracyjnej za czynności objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

 

Uchwała Nr 131/XXXII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXXII/192/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXXII/192/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów w całości – z powodu istotnego naruszenia art. 14 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), poprzez brak ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz wprowadzenie generalnego zwolnienia podmiotowego pomimo braku podstaw prawnych podjęcia takiej uchwały.

 

Uchwała Nr 132/XXXII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Olsztyn Nr XXXI/237/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Olsztyn Nr XXXI/237/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w części dotyczącej określenia wysokości stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z powodu naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), poprzez przekroczenie maksymalnych stawek podatkowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. (M.P. Nr 68 poz. 956), dotyczących ciągników siodłowych i balastowych z innym systemem zawieszenia posiadających trzy osie.

 

Uchwała Nr 133/XXXII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2005 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXI/301/05 z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXI/301/05 z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej w części § 1 ust. 1 tiret 4 dotyczącej ustalenia stawki opłaty targowej za zajęcie powierzchni na stoisko, a więc za czynność nie mającą charakteru sprzedaży, co w sposób istotny narusza prawo określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 134/XXXII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 grudnia 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XXXII/4/157/05 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

            Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XXXII/4/157/05 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych  - z powodu wprowadzenia podmiotowego zwolnienia od podatku od środków transportowych poprzez zwolnienie od tego podatku samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej – co jest istotnym naruszeniem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 135/XXXII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach 

z dnia 13 grudnia 2005 r.

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 397/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ornontowice na rok 2005.

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Ornontowice Nr 397/05 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ornontowice na rok 2005 polegające na zastosowaniu nieprawidłowej klasyfikacji w § 3 pkt 1 zarządzenia w części „wydatki zwiększenie” poprzez zastosowanie działu 901, rozdział 90101 mimo, iż taki dział i rozdział nie występują w obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, czym naruszono przepis § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września  2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.).