Na I posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 stycznia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXIV/224/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006,
- uchwały Rady Gminy Porąbka Nr XXXIV/225/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Porąbka opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, obowiązującej w 2006 roku,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XLIII/320/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie podatku rolnego,
- uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr XXXV/231/2005 z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,