Uchwała Nr 4/II/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Gminy Starcza Nr 128/XIX/05 z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Starcza Nr 128/XIX/05 z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok w części § 3 uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) poprzez ustalenie stawek tej opłaty za komisyjne dokonanie oględzin w terenie poza prowadzonym postępowaniem administracyjnym.

 

 

Uchwała Nr 5/II/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXVII/304/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia poręczenia wg prawa cywilnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz zmian w uchwale w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2005 r.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXVII/304/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia poręczenia wg prawa cywilnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz zmian w uchwale w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2005 r. w części dotyczącej § 3 uchwały od słów „poprzez odpowiednie określenie maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w kolejnych latach budżetowych”.
Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepisy art. 12 pkt 8 lit d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 52 i art. 124 ust. 1 pkt 2 lit. a  tiret czwarty ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez uchwalenie zapisu, na podstawie którego możliwe stałoby się dalsze udzielanie tego samego poręczenia w okresie, w którym w budżecie Powiatu powinny być jedynie zabezpieczone wydatki na przypadające ewentualne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia.

 


 

Uchwała Nr 6/II/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 stycznia 2006 roku


dotycząca: odwołania Burmistrza Miasta Radlina od uchwały Nr 4100/V/148/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radlina projekcie budżetu na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

 

 

Uwzględnia się odwołanie Burmistrza Miasta Radlina od uchwały Nr 4100/V/148/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radlina projekcie budżetu na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, w części obejmującej wątpliwość wyrażoną w uzasadnieniu uchwały przez V Skład Orzekający, w kwestii braku ujęcia w projekcie budżetu wykupu w 2006 r. obligacji na kwotę 800.000 zł oraz wyliczenia kwoty wydatków na obsługę długu.