Uchwała Nr 7/III/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 stycznia 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/296/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy na rok 2005.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/296/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy na 2005 rok polegające na dokonaniu zmniejszenia wydatków w wysokości 5.297 zł w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeznaczeniu tej kwoty na inne cele mimo ustawowego zakazu przeznaczania środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na inne cele niż wskazane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działaniem tym naruszono art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) oraz
art. 28 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 8/III/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 635/140/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 635/140/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego w części dotyczącej § 4 i § 5 uchwały.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepisy art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 4 i art. 110 ust 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez  naruszenie przez organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do dokonywania zmian uchwały budżetowej i zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.

 


Uchwała Nr 9/III/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 17 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2930/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2930/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok w części dotyczącej zmian w planie wydatków, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w związku z dokonaniem zmian wielkości dotacji przyznanych z budżetu Województwa Śląskiego dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) poprzez wejście przez organ wykonawczy w kompetencje organu stanowiącego do  przyznawania dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.