Uchwała Nr 10/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLI/626/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2006.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLI/626/2005  z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2006 w części dotyczącej § 12 treści uchwały, tj. planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z powodu zaplanowania wydatku z tego funduszu, z przeznaczeniem na składkę na Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 28 ust. 2 w związku z art. 126 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz  art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) poprzez zaplanowanie składki na rzecz stowarzyszenia ze środków funduszu ochrony środowiska w sytuacji gdy przepisy wskazują że składki na rzecz wszelkich instytucji winny być ujmowane w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Uchwała Nr 11/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLI/632/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLI/632/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w części dotyczącej planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2005 z powodu określenia ostatecznego terminu zakończenia innego niż ten, który został określony wcześniej w wykazie wydatków niewygasających.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 130 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez zmianę terminów ostatecznego zakończenia konkretnych zadań w porównaniu do terminów wskazanych w załączniku określającym wykaz zadań niewygasających.


Uchwała Nr 12/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa Nr 241/395/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Mikołowa Nr 241/395/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa w części dotyczącej zwiększenia wydatków budżetu miasta o kwotę 31.981 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepis art. 128 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ wykonawczy kompetencji organu stanowiącego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Uchwała Nr 13/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXVIII/954/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXVIII/954/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2006 rok, polegające na naruszeniu art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez upoważnienie Prezydenta Miasta w § 14 ww. uchwały do lokowania wolnych środków budżetowych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o dużym stopniu bezpieczeństwa, mimo iż lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wykracza poza zakres upoważnienia określony dla organu stanowiącego gminy w art. 134 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.Uchwała Nr 14/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Miasta Knurów Nr XLIII/593/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Knurów Nr XLIII/593/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2006 rok polegające na naruszeniu art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez upoważnienie Prezydenta Miasta w §14 ww. uchwały do lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych, mimo iż lokowanie wolnych środków przez jednostki samorządu terytorialnego w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych wykracza poza zakres upoważnienia określony dla organu stanowiącego gminy w art. 134 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 

 

Uchwała Nr 15/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXVIII/310/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2005 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXVIII/310/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2005 rok w części dotyczącej § 1 treści uchwały, tj. zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepisy art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez wskazanie jako źródła przychodów zamiast dochodów z majątku powiatu, środków pochodzących ze sprzedaży na rzecz innego podmiotu posiadanych akcji Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.


 

Uchwała Nr 16/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 640/141/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 640/141/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego w części dotyczącej:

-        § 1 uchwały, tj. zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych, co narusza w sposób istotny przepisy art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez wskazanie jako źródła przychodów zamiast dochodów z majątku powiatu, środków pochodzących ze sprzedaży na rzecz innego podmiotu posiadanych akcji Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej,

-        § 4 uchwały, tj. zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co narusza w sposób istotny przepisy art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września  2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez nieustalenie paragrafowej klasyfikacji zmian w planie finansowym funduszu celowego jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Uchwała Nr 17/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 641/141/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 641/141/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego w części dotyczącej § 4 uchwały, tj. zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Działaniem takim naruszono w sposób istotny przepisy art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez nieustalenie paragrafowej klasyfikacji zmian w planie finansowym funduszu celowego jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Uchwała Nr 18/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Gminy Wyry Nr XXXVI/280/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2005 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Wyry Nr XXXVI/280/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2005 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji paragrafowej wydatku na zadanie realizowane przez Gminę, a dotyczące opracowania projektu na budowę chodnika.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku ponoszonego przez Gminę a współfinansowanego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.

 

 

Uchwała Nr 19/V/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 stycznia 2006 roku

 
dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Wyry Nr 225/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Wyry na 2005 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Wyry Nr 225/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Wyry na 2005 rok polegające na nieprawidłowej klasyfikacji wydatku na zadanie realizowane przez Gminę w paragrafie 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zamiast w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Działaniem takim naruszono przepis § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) poprzez błędną klasyfikację wydatku ponoszonego przez Gminę, a jedynie współfinansowanego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.