Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 października 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXX/677/2017 Rady Miasta Gliwicez dnia 7 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Gliwice dla Gminy Szubin poszkodowanej w wyniku nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017 r.,

- uchwała Nr XLII/493/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/622/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,

- zarządzenie Nr S.0050.0207.2017 Burmistrza Radlina z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2017 do 2028,

- uchwała Nr XXX/257/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku,

- uchwała Nr XXXIV/203/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis,

- uchwała Nr XXXIV/204/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Imielin,

- uchwała Nr RG.0007.220.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dofinansowania w ramach programu "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór",

- uchwała Nr LII/639/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/580/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu,

- uchwała Nr XXXVI/349/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/272/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.