Uchwała Nr 295/XXV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 września 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVII/413/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVII/413/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 - z powodu dokonania przez Radę Miejską w Pszczynie z własnej inicjatywy zmiany w budżecie Gminy Pszczyna przekraczającej zakres zmian zaproponowanych przez Burmistrza Pszczyny, polegającej na zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na kwotę 50.000 zł oraz bez dokonania wymaganego uszczegółowienia tych wydatków, czym naruszono art. 233 pkt 3 i art. 236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do dnia 20 października 2017 roku, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 50.000 zł w dziale 801, w rozdziale 80101, wprowadzonych bez zgody organu wykonawczego - pod rygorem stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w tej części.

 

Uchwała Nr 297/XXV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 września 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XL/323/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XL/323/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu z powodu istotnego naruszenia art. 240a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - poprzez naruszenie zakazu udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, będącą w okresie realizacji postępowania naprawczego.

.

Uchwała Nr 298/XXV/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 września 2017 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Wesołej w Żywcu" wnioskowanego przez Miasto Żywiec do współfinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/306/17 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Wesołej w Żywcu" wnioskowanego przez Miasto Żywiec do współfinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" polegającego na naruszeniu wyłącznej kompetencji organy wykonawczego gminy do przygotowania projektu uchwały budżetowej, czym naruszono art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).