Uchwała Nr 20/VI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIV/287/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Łazach”.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIV/287/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni w Łazach” z powodu istotnego naruszenia art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez brak wskazania źródła dochodów, z którego zostanie pokryte zobowiązanie finansowe w kwocie 4.403.222 zł, mimo ustawowego wymogu wskazania źródeł pokrycia tych zobowiązań.

 

 

Uchwała Nr 21/VI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2006 roku

           
dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr LIII/479/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr LIII/479/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2006 rok polegające na zaplanowaniu w wydatkach – dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne dotacji w kwocie 200.000 zł na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego. Stanowi to naruszenie przepisów art. 32 ust. 2 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), zgodnie z którymi koszty utrzymania ochotniczych straży pożarnych ponoszone są bezpośrednio z budżetu gminy.

 

 

Uchwała Nr 22/VI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLIX/544/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do lokowania wolnych środków.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLIX/544/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do lokowania wolnych środków budżetowych w części dotyczącej upoważnienia do lokowania wolnych środków przy wykorzystaniu pośrednictwa wyspecjalizowanych podmiotów gwarantujących bezpieczeństwo środków w drodze ich lokowania na rachunkach bankowych w bankach oraz w skarbowe papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa - czym naruszono art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), albowiem lokowanie wolnych środków przy wykorzystaniu pośrednictwa wyspecjalizowanych podmiotów nie mieści się w zakresie   upoważnienia, o którym mowa w art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

 

 

Uchwała Nr 23/VI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LVII/569/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie  prawa w uchwale Rady Miasta Mysłowice Nr LVII/569/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok polegające na zaplanowaniu w wydatkach – dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne dotacji w kwocie 120.000 zł na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące, szkolenie i zapewnienie gotowości bojowej, czym naruszono art. 32 ust. 2 w związku z art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

 

 

Uchwała Nr 24/VI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/293/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2006.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/293/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2006 w części obejmującej zapisy zawarte w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały oraz w załącznikach nr 6 i 15 stanowiących integralną część uchwały polegające na:

 

      - zaliczeniu dotacji celowej na realizację inwestycji dla zakładu budżetowego zaplanowanej w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w łącznej wysokości 140.000 zł do wydatków bieżących, co stanowi istotne naruszenie art. 69 ust.6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.), zgodnie z którym wydatki inwestycyjne oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zalicza się do wydatków majątkowych;

 

- zaplanowaniu dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego, co w sposób istotny narusza przepisy art. 19 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych stanowiące, iż zakład budżetowy może otrzymywać dotację przedmiotową, a nowo tworzonemu zakładowi budżetowemu może być przyznana jednorazowa dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Zakład budżetowy może także otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

 

 

Uchwała Nr 25/VI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 132/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na  rok 2005.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Wojkowic Nr 132/05 z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta Wojkowice na rok 2005r. w części dotyczącej par.1 zarządzenia w związku ze zmianą planu dochodów poprzez przeniesienie kwoty 10.000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej-  czym naruszono art.124 ust.1 pkt 1 i art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r., Nr 15, poz.148 )  oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.)

 

 

Uchwała Nr 26/VI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2006 roku

 
dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr 0150/XLIII/303/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Radlina na 2006 rok

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej w Radlinie Nr 0150/XLIII/303/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2006 rok polegające na upoważnieniu Burmistrza Miasta do lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych bezpośrednio lub wykorzystując pośrednictwo wyspecjalizowanych podmiotów w depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i papiery dłużne jednostek samorządu terytorialnego oraz w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych lokujących środki pieniężne w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, co narusza art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)


 

Uchwała Nr 27/VI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 lutego 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLI/812/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków bieżących nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLI/812/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z powodu istotnego naruszenia art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł na sfinansowanie wydatków bieżących nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach 2006 roku, podczas gdy w budżecie Miasta Chorzów uchwalonym na 2006 rok w dniu 29 grudnia 2005 roku zaplanowana jest nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 5.584.679 zł.