Uchwała Nr 367/XXX/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr PR.0007.141.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta
na prawach powiatu na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr PR.0007.141.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.10.2017 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2017 - 2041 w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 polegające na naruszeniu przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) poprzez rozdysponowanie przez Radę Miasta Ruda Śląska części rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, co należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. poprzez uchylenie zapisów dotyczących rozdysponowania części rezerwy celowej, pod rygorem unieważnienia badanej uchwały.

 

 

Uchwała Nr 369/XXX/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  23 listopada 2017 roku 

 

w sprawie uchwały Nr 311(XXXIX)17 Rady Gminy Poraj z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012S w miejscowości Jastrząb Etap III"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 311(XXXIX)17 Rady Gminy Poraj z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012S w miejscowości Jastrząb Etap III" części dotyczącej §1 ust.1, §2, §3 polegającego na przekroczeniu kompetencji organu wykonawczego poprzez postanowienie przez organ stanowiący Gminy Poraj o udzieleniu w 2018 r. dotacji celowej powiatowi myszkowskiemu na ww. zadanie inwestycyjnego, przed sporządzeniem projektu uchwały budżetowej na rok 2018, czym istotnie naruszono przepis art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

 

Uchwała Nr 370/XXX/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVI/418/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XLVI/418/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 373/XXX/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXV/238/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXV/238/17 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).