Na XXXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 grudnia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIX/536/17Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 330.000.000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu,

- uchwała Nr XLIX/537/17Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,

- uchwała Nr XLIX/538/17Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2046,

- uchwała Nr LV/678/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXXIX/504/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia,

- zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Szczyrk na rok 2017,

- uchwała Nr XXXII/56/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2018 rok,

- uchwała Nr XXIII/222/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,

- uchwała Nr XLVII/888/17 Rady Miasta Katowice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr RG.0007.226.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej prowadzonej przez Gminę Kobiór,

- uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Sośnicowice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochronyśrodowiska,

- uchwała Nr XXXIV/273/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zwolnienia położonych na terenie Gminy Sośnicowice budynków lub ich części będących własnością przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis,

- uchwała Nr XL.477.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2017,

- uchwała Nr XL.481.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017 - 2035,

- uchwała Nr XL.483.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy Wojkowice z tytułu kredytu długoterminowego poprzez przejęcie długu.