Uchwała Nr 392/XXXII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 grudnia 2017 roku

 

 

w sprawie       uchwały Nr XLVII/888/17 Rady Miasta Katowice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVII/888/17 Rady Miasta Katowice z dnia 21 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu miasta niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - w części C załącznika Nr 2 do uchwały pn. "Wyszczególnienie uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydanych przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną" - z powodu istotnego naruszenia prawa - art. 1 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z art. 80 ust. 3g i ust. 4, art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), polegającego na zamieszczeniu w uchwale wymogu podawania i dołączania danych wrażliwych uczniów.

 

Uchwała Nr 393/XXXII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  7 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIV/273/20017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października2017 roku w sprawie zwolnienia położonych na terenie Gminy Sośnicowice budynków lub ich części będących własnością przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/273/20017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października2017 roku w sprawie zwolnienia położonych na terenie Gminy Sośnicowice budynków lub ich części będących własnością przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust.3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn.zm.) ze względu na nie zgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu podjętej uchwały. 

 

Uchwała Nr 394/XXXII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  7 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Sośnicowice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

 

§ 1.

 

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Sośnicowice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska, z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 3 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn.zm.) ze względu na ustalenie zasad udzielania dotacji na przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska obejmujące zadania nieinwestycyjne.

 

Uchwała Nr 398/XXXII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały XL.477.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2017

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XL.477.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2017 w części dotyczącej § 4 z powodu istotnego naruszenia art. 212 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) poprzez błędne ustalenie deficytu budżetu Miasta na kwotę 527.945,18 zł, zamiast kwoty 528.945,18 zł. 

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1, w terminie do 27 grudnia 2017 r. pod rygorem unieważnienia § 4 uchwały Nr XL.477.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 r.

Usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa winno nastąpić poprzez ustalenie deficytu budżetu Miasta we właściwej wysokości.

 

 

Uchwała Nr 399/XXXII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XL.483.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy Wojkowice z tytułu kredytu długoterminowego poprzez przejęcie długu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały XL.483.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązania Gminy Wojkowice z tytułu kredytu długoterminowego poprzez przejęcie długu - z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5, art. 89 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), polegającego na zaplanowaniu w 2018 r. zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego oraz spłaty zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego z pominięciem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz obowiązujących w tym zakresie limitów.