Uchwała Nr 401/XXXII/2017

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2017 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2017 r. - z powodu uchwalenia zmian w budżecie roku 2017 skutkujących przekroczeniem w 2019 roku i w 2020 roku dopuszczalnego wskaźnika w zakresie relacji łącznej planowanej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem, czym naruszono art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa wskazanego w § 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku, poprzez doprowadzenie budżetu do zgodności z przepisami art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - pod rygorem stwierdzenia nieważności podjętej uchwały.

 

Uchwała Nr 403/XXXII/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVI/370/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 października 2017 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XLVI/370/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 października 2017 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz § 45 ust. 1 w związku z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 408/XXXII/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXXIV/280/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/280/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych oraz wzoru informacji o nieruchomościach, polegające na zawarciu w § 2 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych  innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

 

Uchwała Nr 409/XXXII/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXXII/53/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku na 2018 rok 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXII/53/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Mszana oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku na 2018 rok, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 410/XXXII/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXXII/54/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Mszana 2018 rok i zwolnień w tym podatku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXII/54/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie Gminy Mszana 2018 rok i zwolnień w tym podatku, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 411/XXXII/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXXII/55/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2018 r. 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXII/55/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2018 r., polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 412/XXXII/2017 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 grudnia 2017 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XXXII/56/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2018 rok 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXII/56/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mszana na 2018 rok, polegające na zawarciu w § 8 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz § 45 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).