Na XXXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 grudnia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XL.481.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017 - 2035,

- uchwała Nr XXXV/509/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna,

- uchwała Nr XLIX/1010/17 Rady Miasta Katowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 238/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym Zakątku Śląska",

- uchwała Nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku,

- uchwała Nr XXXVI/200/2017 Rady Gminy Milówka z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatki od nieruchomości na rok 2018,

- uchwała Nr XLI/290/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.