Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 stycznia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XII/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,

- uchwała Nr XXIV/273/17Rady Gminy Brenna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,

- uchwała Nr XXXIV/258/17 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie opłaty targowej,

- uchwała NrXLII/250/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr RG.0007.234.2017Rady Gminy Kobiór z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- uchwała Nr XLIV/711/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku bankowym dochody, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

- uchwała Nr XXXV/424/2017Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018 r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej,

- uchwała Nr XXXV/425/2017Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.,

- uchwała Nr LI/329/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,

- uchwała Nr XLII/197/17 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

- uchwała Nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały X/87/2015 z 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wraz z późniejszymi zmianami,

- uchwała Nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały X/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z późniejszymi zmianami,

- uchwała Nr XLVIII/434/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2018,

- uchwała Nr 324(XLII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Poraj.