Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 11 stycznia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIII/363/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Mieście Łaziska Górne",

- uchwała Nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XLI/347/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek,

- uchwała NrXL/333/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021",

- uchwała Nr XLVIII/276/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy-Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

- uchwała Nr XLI/290/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.