Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 stycznia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XL/405/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na rok 2018,

- uchwała Nr XL/406/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018 - 2028,

- uchwała Nr XL/401/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego,

- uchwała Nr XLI/285/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łękawica na lata 2018 - 2025,

- uchwała Nr XLI/286/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łękawica na rok 2018,

- uchwała Nr LVIII/769/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Bytomia na 2018 rok,

- uchwała Nr LVIII/766/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2018-2046,

- uchwała Nr XLII/327/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochrona środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania,

- uchwała Nr XXXIX/183/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koszarawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,

- uchwała Nr XXVIII/321/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Łodygowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- uchwała Nr S.0007.105.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie,

- uchwała Nr XXXI/311/2017 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2026,

- uchwała Nr XXXI/312/2017 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2018,

- uchwała Nr XXV/256/2017 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2018-2027,

- uchwała Nr 290.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy na 2018 rok,

- uchwała Nr 291.XXXIX.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027,

- uchwała Nr XXXI/250/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2018 rok,

- uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice,

- uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawonków na 2018 r.