Uchwała Nr 56/III/2018

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 stycznia  2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XL/269/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XL/269/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej § 4 w zakresie zapisu "z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r." z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na postanowieniu o wejściu w życie uchwały w terminie niezgodnym z ogólną zasadą, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czym naruszono art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

 

Uchwała Nr 60/III/2018 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 stycznia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie  

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie, polegające na zwiększeniu w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały oraz w załączniku nr 2 do uchwały rezerwy ogólnej do kwoty wyższej niż 1% wydatków budżetu na 2017 r., co narusza art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

 

Uchwała Nr 73/III /2018 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 stycznia 2018 roku

 

w sprawie Zarządzenia Nr RO.0050.181.2017 Wójta Gminy Lubomia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomia na 2017 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Nr RO.0050.181.2017 Wójta Gminy Lubomia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomia na 2017 rok polegające na naruszeniu art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) poprzez zwiększenie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego planu dochodów w Dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" oraz planu wydatków w Dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przekroczeniem upoważnienia ustawowego.