Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 lutego 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLII.499.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej dotacji podmiotowej na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach na rok 2018,

- uchwała Nr XLII.500.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej dotacji podmiotowej na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wojkowicach na rok 2018,

-uchwała Nr XLII.497.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2018-2027,

- uchwała Nr XLII.498.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2018,

- uchwała Nr XXXVIII/342/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkól podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,

- uchwała Nr XXXIII/220/2018 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Bojszowy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Bojszowy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XLIX.265.2018.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwała Nr XLIX.266.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018,

-uchwała Nr XLIX.267.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień,

- uchwała LI/303/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2018 - 2030,

- uchwała Nr LI/304/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy-Wieprz,

- uchwała Nr LI/305/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz ustalenie trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XXXIV/308/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz innych niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żywieckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.