Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 lutego 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLVII/563/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035,

 

- uchwała Nr XLIII/341/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r.,

 

- uchwała Nr OG-BR.0007.40.242.2018 Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gaszowice, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 

- uchwała Nr XXXVI/394/2018 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminie Będzin na realizację zadania należącego do właściwości Powiatu Będzińskiego z zakresu opieki wychowawczej,

 

- uchwała Nr XLIII/471/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”,

 

- uchwała Nr XLIV/480/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 

- uchwała Nr XXXIV/1/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Mszana z zakresu ochrony środowiska,

 

- uchwała Nr XXXV/408/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Ożarowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr 330(XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na rok 2018,

 

- uchwała Nr 331(XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033,

 

-uchwała Nr335(XLV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

 

- uchwała Nr XXXIV/370/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 

- uchwała Nr XXXIV/371/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania spółdzielniom mieszkaniowym dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach usuwania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych,

 

- uchwała Nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gorzyce,

 

- uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 

- uchwała Nr XLI/579/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jasienica na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.