Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 marca 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwałaNr 178/238/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 

- uchwała Nr 495/XXXIX/18 Rady Miasta Żory z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym, dla których Miasto Żory jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu przekazywania informacji o liczbie uczniów, wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

 

- uchwała Nr XXXIX/329/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ornontowice dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ornontowice oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania tej dotacji,

 

- uchwała Nr XXXVI/551/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Racibórz przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,

 

- uchwała Nr XXXIII/285/18 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/267/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych,

 

- uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

- uchwała Nr XXXIV/333/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 

- uchwała Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,

 

- uchwała Nr XLIX/408/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 

-  uchwałaNr XLII/288/18 Rady Gminy Łękawica z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/269/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 6.12.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele,

 

- uchwała Nr XXXVIII/208/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z budżetu Gminy Milówka dla Niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Milówka,

 

- uchwała Nr 260/XXXXIV/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pn.”Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety–Leśnym Zakątku Śląska”,

 

- uchwała Nr 537/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu miasta Siemianowice Śląskie na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska.