Uchwała Nr 109/VI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 lutego 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LI/304/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018.

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr LI/304/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2018 polegające na zamieszczeniu w planie wydatków majątkowych na 2018 rok stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały terminów realizacji tych wydatków - czym naruszono art. 211 ust. 1 - 4 oraz art. 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na konieczność usunięcia istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 w terminie do 12 marca 2018 r. pod rygorem unieważnienia kwestionowanych zapisów. Usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa powinno nastąpić poprzez usunięcie z planu wydatków majątkowych na 2018 rok zapisów dotyczących terminów ich realizacji.

 

§ 3.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr LI/304/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziechowy -Wieprz na rok 2018 poprzez niezachowanie procedury dotyczącej powiadamiania radnych Radu Gminy oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych wynikających ze statutu Gminy Radziechowy - Wieprz, co narusza § 19 ust. 1, 2 i 7 załącznika do uchwały Nr XIV/94/07 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 25 września 2007 r.

 

Uchwała Nr 110/VI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 lutego 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr LI/303/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2018 - 2030

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr LI/303/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2018 - 2030 poprzez niezachowanie procedury dotyczącej powiadamiania radnych Rady Gminy oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych wynikającej ze statutu Gminy Radziechowy - Wieprz, co narusza § 19 ust. 1, 2 i 7 załącznika do uchwały Nr XIV/94/07 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 25 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminy Radziechowy - Wieprz.

 

 

Uchwała Nr 117/VI/2018 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 lutego 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIII/346/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XLIII/346/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, polegające na zawarciu w §5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz  §45 ust. 1 w związku z §143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).