Na IX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 marca 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLV/848/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów",

- zarządzenie Nr OR-I.0050.38.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do zadania pn.: "Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr XLVI/327/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu miasta Sławków dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Sławków przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr 752.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne,

-uchwała Nr 753.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne,

- uchwała Nr 754.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.