Uchwała Nr 186/VIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 marca 2018 roku

 

dotycząca uchwały Nr 193/239/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 193/239/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu umów wieloletnich, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Województwa Śląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, jako podjętej bez podstawy prawnej, czym istotnie naruszony został art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

 

Uchwała Nr 187/VIII/2018 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  1 marca  2018 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XLII/288/18 Rady Gminy Łękawica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/269/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/288/18 Rady Gminy Łękawica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/269/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w części obejmującej § 3 w zakresie słów "i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zawarciu w tym paragrafie zapisu dotyczącego terminu wejścia w życie w dniu ogłoszenia, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

 

Uchwała Nr 194/VIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 marca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gorzyce

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVI/342/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gorzyce z powodu istotnego naruszenia art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.) oraz § 2 i 6 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), polegającego na nieprecyzyjnym ustaleniu wysokości dotacji celowej oraz nieprawidłowym określeniu zasad jej ustalania i rozliczania.

 

Uchwała Nr 195/VIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  1 marca 2018 roku

 

w sprawie zarządzenia Nr ORo.0050.71.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Nr ORo.0050.71.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2018-2035 polegające na braku w podjętym zarządzeniu, mimo wymogu ustawowego, objaśnień przyjętych wartości, czym naruszono art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077).

 

Uchwała Nr 197/VIII/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 marca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr 537/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Siemianowice Śląskie na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 537/2018 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Siemianowice Śląskie na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w związku z art. 126 i art. 127 ust. 1, art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), polegającego na dopuszczeniu możliwości dotowania środkami pieniężnymi, w ramach dotacji celowej, inwestycji z zakresu ochrony środowiska zrealizowanych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej w formie refundacji poniesionych wydatków.