Uchwała Nr 200/IX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 marca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLV/848/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLV/848/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów" z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w związku z art. 126, art. 127 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), polegającego na:

- ustaleniu zasad przyznania dotacji wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków przez podmioty uprawnione do otrzymania dotacji,

- nieuprawnionym uregulowaniu treści umowy dotacji, czym organ stanowiący naruszył upoważnienie ustawowe.

 

Uchwała Nr 201/IX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 marca 2018 roku

 

w sprawie zarządzenia Nr OR-I.0050-38.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Nr OR-I.0050-38.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do zadania pn. "Wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017-2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 5 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn.zm.) ze względu na przekroczenie kompetencji przez organ wykonawczy.

 

Uchwała Nr  209/IX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 marca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXII/318/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 stycznia 2018 roku  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Siewierz, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w § 17 uchwały Nr XXXII/318/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 stycznia 2018 roku  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Siewierz, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, polegającego na uchyleniu uchwały która utraciła moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej, czym naruszono art. 80 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz § 32 ust.1 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r., poz. 283).

 

Uchwała Nr 237/IX/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 marca 2018 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu wniesionego  pismem z dnia 14 lutego 2018 roku od Uchwały Nr 4200/IV/45/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Bytom

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie wniesione przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bytomiu, pismem z dnia 14 lutego 2018 roku (znak: PR.0004.70.2018) od uchwały Nr 4200/IV/45/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Bytom.