Uchwała Nr 251/X/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

   z dnia  27 marca 2018 roku

 

dotycząca uchwały Nr XXXIX/397/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2018-2030

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIX/397/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2018-2030 polegające na braku w podjętej uchwale, mimo wymogu ustawowego, objaśnień przyjętych wartości, czym naruszono art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 z późn.zm.).

 

Uchwała Nr 252/X/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 27 marca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z powodu istotnego naruszenia art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) w związku z art. 126, art. 127 ust. 1 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu zasad przyznania dotacji w formie refundacji poniesionych wydatków przez podmioty uprawnione do jej otrzymania.

 

Uchwała Nr 253/X/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 marca 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVII/753/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej długoterminowej pożyczki z odroczonym terminem płatności SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XLVII/753/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia nieoprocentowanej długoterminowej pożyczki z odroczonym terminem płatności SP ZOZ Szpitalowi Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach, z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), poprzez przekroczenie przez Radę Miasta Mysłowice upoważnienia ustawowego do udzielania pożyczek z budżetu Miasta.

 

Uchwała Nr 260/X/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 marca 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/274/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/274/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w części obejmującej § 2 uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), polegającego na uchwaleniu podstawy obliczania dotacji, co nie mieści się w upoważnieniu ustawowym organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.