Uchwała Nr 275/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIX/407/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIX/407/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec z powodu istotnego naruszenia art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) polegającego na zleceniu osobom fizycznym zadania wymiany pieców i kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych tych osób, które nie podlega dotowaniu na podstawie tego przepisu.

 

Uchwała Nr 276/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jedynie przez część roku)

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jedynie przez część roku), z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), polegającego na nieprawidłowym ustaleniu ryczałtowej stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Uchwała Nr 277/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 283/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 283/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych, czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r. w 78, poz. 483 z późn. zm.), przepis art. 250 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz.620).

 

Uchwała Nr 278/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 284/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą

 

§ 1.

 

Stwierdza  się nieważność uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 284/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r. w 78, poz. 483 z późn. zm.), przepis art. 250 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.620) w związku z 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

 

Uchwała Nr 279/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 285/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie

 

§ 1.

 

Stwierdza  się nieważność uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 285/XXXIX/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie z powodu braku podstaw prawnych do podjęcia przez organ stanowiący gminy uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych czym istotnie naruszono art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r. w 78, poz. 483 z późn. zm.), przepis art. 250 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.620) w związku z 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

 

Uchwała Nr 280/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIX/352/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/352/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w części dotyczącej § 3 i § 4 uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), polegającego na uchwaleniu wysokości dotacji, co nie mieści się w upoważnieniu ustawowym organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

 

Uchwała Nr 281/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Kozy

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Kozy w części obejmującej § 3 w zakresie słów "w terminie i formie określonej przez Wójta Gminy Kozy" - z powodu istotnego naruszenia prawa  - art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603), polegającego na nieuprawnionym scedowaniu przez radę gminy upoważnienia do określania części zasad dotyczących ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na wójta gminy.